Allmänna villkor

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter & vilka rättigheter du har i anslutning till det.

Användarvillkor

PARTER

Zimple As That AB, www.zimpelt.se, org. nr 559367-0945, (nedan Zimpelt), utför hushållsnära tjänster så som exempelvis flyttstädning, flytthjälp och fixartjänster.

Kunden är den, fysisk eller juridisk, person som beställer en eller flera av Zimpelts tjänster (nedan Kunden). Beställning görs fysiskt med Zimpelts personal, genom Zimpelts app, hemsida, mail, chat eller telefon.

1. Utbud av tjänster

1.1 Zimpelt tillhandahåller följande tjänster:

a) ”Hemservice”, vilket omfattar städning, strykning, fönsterputs, flyttstädning och trädgårdsservice samt annat hushållsarbete som

Zimpelt och Kunden i samråd kommer överens om.

b) ”Flyttservice”, vilket omfattar all form av transport av kundens överenskomna egendom. Kunden ansvarar för att förklara vad som ska transporteras ifrån den angivna adressen.

c) "Fixare" och “Fixartjänster”, vilket omfattar tjänster så som bl.a. möbelmontering, takmontering och väggmontering. Kunden informerar vid beställningstillfället vilka arbeten som ska utföras.

d) “Målartjänster”, vilket omfattar arbetstid och arbetskraft för målningsarbete. Kunden informerar vid beställningstillfället vilka arbeten som ska utföras.

e) ”Specialtjänster”, vilket omfattar tjänster som kunden kommer överens om med Zimpelt som inte finns under de påvisade yrkena.

1.2 Genom att genomföra en bokning godkänner Kunden Zimpelts Allmänna villkor.


2. Åtagande

2.1 Zimpelt förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Zimpelt åtar sig att leverera arbetskraft med erforderlig erfarenhet i den mängd som efterfrågas av kund.

2.2 Kunden och eventuella andra medlemmar i dennes hushåll uppträder korrekt och ansvarsfullt mot Zimpelts personal i samband med utförandet av tjänsten. Om så inte är fallet har Zimpelt rätt att avbryta utförandet av tjänsten med full debitering.

2.3 Kunden skall informera och samråda med Zimpelts personal om samtliga förhållanden som den behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt. Detta inkluderar strukturell information samt information om var ledningar och rör är dragna.

2.4 Kunden skall även informera Zimpelt om eventuella risker med att utföra ett arbete, såsom gammal tapet, mögel, ruttet material eller andra eventuella förhinder som kan försvåra arbetet.

2.5 Kunden skall underlätta arbetet i den mån det går för Zimpelt att utföra tjänsten. Vissa tjänster förutsätter förberedelse för garanterat resultat inom den tidsram Zimpelt åtagit sig jobbet, såsom att korrekt material finns tillgängligt samt en omöblerad bostad vid flyttstädning.

2.6 Kunden bär fullständigt ansvar för att informationen som förmedlats till Zimpelt är korrekt, fullständig och så detaljerad som möjligt för att Zimpelt skall kunna uppskattatidsåtgång och sedermera fastställa en offert. Då kunden undanhållit eller glömt att berätta väsentlig information för det praktiska arbetet har Zimpelt rätt att i efterhand fakturera arvode för det extraarbete som tillkommit.

2.7 Zimpelt äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan häva detta åtagande. Zimpelt skall dock därvid omgående informera och samråda med Kunden. Med särskilda skäl avses t.ex. att arbetsmiljön är undermålig, osäker, ohälsosam eller annars sådan att Zimpelt inte kan utföra tjänsten på ett säkert sätt.

2.8 Zimpelt förutsätter att varken Kunden eller Kundens närstående anställer Zimpelts personal för att utföra tjänster omnämnda i detta avtal. Om så ändå sker skall Kunden utge ett vite till Zimpelt motsvarande tre (3) heltidsmånadslöner för den anställda (enligt gällande anställningsavtal med Zimpelt) jämte sociala avgifter för varje sådan anställd person. Med ”närstående” avses i detta avtal;

a) den som är gift eller sammanboende med Kunden; och

b) den som i övrigt är nära släkting till Kunden.

2.9 Zimpelt åtar sig att i erforderligmån vara så miljövänliga som möjligt i utförandet av tjänsten. Zimpelt strävar alltid efter att minska sitt miljömässiga avtryck och samarbetar med företag som hjälper Zimpelt att tillhandahålla miljövänliga medel som håller hög kvalitet.

2.10 Dessa villkor samt Zimpelts Integritetspolicy kan komma att ändras eller justeras. Det åligger kunden att hålla sig uppdaterad om gällande villkor, priser och policys inför varje beställning av Tjänster från Zimpelt.

2.11 Zimpelt har rätt att använda sig av underentreprenörer i de fall behov uppstår för att utföra uppdragen. Zimpelt tar fullt ansvar för att kvalitetssäkra alla underentreprenörer som man aktivt arbetar tillsammans med.


3. Avgifter och övriga betalningsvillkor

3.1 Kunden skall till Zimpelt utge ersättning för utförd tjänst enligt gällande priser vilka framgår i offert eller pris som kommunicerats från Zimpelt.

3.2 Betalning sker enligt specificerad offert. I det fall information som kunden uppgett inte stämmer förbehåller sig Zimpelt rätten att fakturera ut ett högre belopp. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en räntesats motsvarande diskontot för aktuell tidpunkt med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.

3.3 Efter accepterad bokning av tjänst mottar privata kunder samt juridiska personer en faktura, 10 dagar netto, skickad per mail.

3.3 Faktura och offert anges i två belopp med anledning av direktavdraget i Lagen om skattereduktion för hushållsnära tjänster (s.k. ROT/RUT-avdrag). Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnaden. Är Kunden berättigad till skattereduktion skall det lägre beloppet väljas. Om Kunden ligger i riskzonen för att skattereduktion ej kommer att medges skall det högre beloppet väljas. Är Kunden inte berättigad till skattereduktion kommer endast ett belopp anges på fakturan, totalbeloppet.

3.4 Administrativa avgifter kan tas ut för administrativt merarbete, exempelvis vidfakturabetalning.

3.5 Om Kunden i 3.3 har valt det lägre beloppet så gäller att om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att Kunden inte är berättigad till skattereduktion, skall Kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalda beloppet från ursprungsfakturan.

3.6 Det är Kundens ansvar att själv vara medveten om den tid och datum Kunden har bokat tjänsten. Kunden skall meddela Zimpelt minst 48 timmar (2 dagar) i förväg om en specifik avtalad tjänst ej kan utföras. I annat fall skall full ersättning för beställd tjänst erläggas. Notera att total ersättningen gäller innan ROT/RUT-avdrag.

3.7 Anmärkningar på Zimpelts fakturor skall skriftligen vara Zimpelt tillhanda senast 5 dagar efter fakturadatum.

3.8 Zimpelt åtar sig att kunna ändra priser för de nämnda tjänsterna i punkt 1.1 utan att behöva meddela kunden. Ett arbete som är överenskommet innan prisförändringen skall inte följa den nya prissättningen och det överenskomna priset består. Zimpelt förbehåller sig att ändra prissättningen på Tjänsterna utan att meddela Kunden. Det åligger kunden att inför varje bokad Tjänst informera sig om aktuellt pris. Bokat pris gäller och vid abonnemang ändras priset efter 4 veckor.


4. Ansvarsbegränsning, etc.

4.1 Om Zimpelt inte utfört en inbokad Tjänst och det inte beror på omständigheter hänförliga till Kunden, ska inte Kunden faktureras för den aktuella Tjänsten.

4.2 Kunden skall erbjuda möjlighet till arbetsstart 30 minuter innan och efter utsatt tid. Om så inte är fallet har Zimpelt rätt att debitera

100% av offererad tjänstekostnad mot kunden.

4.3 Kunden ska vid tjänstens utförande ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen ska täcka de vanligaste förekommande skadorna i hemmet.

4.4 För flyttservice förhåller sig till Allmänna bestämmelser BOHAG 2010 samt KONTOR 2003.

4.5 Om det visas att Zimpelt eller dess personal av oaktsamhet förorsakat sak- eller personskada ersätter eller åtgärdar Zimpelt sådan skada (direkt skada eller direkt förlust). Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder. Skadevärderingen och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Zimpelts företagsförsäkring.

4.6 Zimpelt svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador, psykiska skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis  produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.

4.8 För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Zimpelt därom (se 17 § Konsumenttjänstlagen).

4.9 Kunden kan få svårt att uppfylla sin bevisbörda om mer än 24 timmar förflutit efter utfört arbete varför det rekommenderas att man meddelar Zimpelt om eventuella fel inom 24 timmar. När det gäller sakskada rekommenderas att man meddelar Zimpelt inom sju (7) arbetsdagar efter skadans uppkomst till Zimpelt. Om det finns omständigheter som föranleder att anmälan om sakskada ej kan ske senast sju (7) arbetsdagar efter utförd tjänst men inom skälig tid görs en bedömning från fall till fall beroende på omständigheterna.

4.10 Det är enbart Kunden som har rätt till garanti på utförd tjänst. När resultatet är accepterat av Kunden förlängs ej garanti över till ny innehavare av bostaden. Detta inkluderar även familj, vänner och andra närstående till Kunden.

4.11 Kunden bär fullt ansvar till att det finns skälig tid för Zimpelt att uppfylla garanti på utförd tjänst (minst 24h), exempelvis kunna korrigera ej färdigställt arbete. Ifall skälig tid ej erbjudits, har Kunden ej rätt till garanti eller annan kompensation.

4.12 Kunden vid inbokning av transport ansvarig att informera Zimpelt om särskilt värdefulla föremål (föremål som betingar ett högre värde än 0,5 pbb).


5. Uppsägning på grund av avtalsbrott

5.1 Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal;

a) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten; eller

b) om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.


6. Meddelanden

6.1 Meddelanden föranledda av detta avtal skall skickas skriftligen till hello@zimpelt.se

6.2 Om parts adress eller telefonnummer ändras skall denne skriftligen meddela motparten om ny adress/telefonnummer alternativt ändra sina privata uppgifter i Förmedlingstjänsten.

6.3 Överenskomna avvikelser från detta avtal skall, för att gälla, upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.


7. Tvist

7.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.


8. Personuppgiftslag/GDPR

8.1 Genom användande av Zimpelts Tjänster och Förmedlingstjänsten godkänner Kunden att dennes personuppgifter lagras. Zimpelt använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänster mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att erbjuda Kunden tilläggstjänster samt lämna erbjudanden som utgörkomplement till tjänsterna. Förutom att Zimpelt därvid behandlar personuppgifterna internt inom företaget, använder sig Zimpelts även av utomstående företag som bidrar Zimpelts med ändamålsmässig användning av lagrade uppgifter. Kunder har enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning möjlighet att kontakta Zimpelt för information om lagringen av personuppgifter. Mer information går att finna i Zimpelts Integritetpolicy.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver hur ZIMPLE AS THAT AB (härefter, ”vi” eller ”oss”) som personuppgiftsansvarig samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster (”Tjänster”) eller besöker vår webbplats (”Webbplats”). Här kan du också läsa om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande. 

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI

Vi behandlar personuppgifter som du själv uppger i samband med registrering, bokning av våra tjänster eller vid kommunikation, samt viss teknisk data som lagras automatiskt via kakor och liknande teknik i samband med att du besöker vår Webbplats. Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

Namn, personnummer och adress 

 • Telefonnummer och e-post 
 • Eventuella larmkoder 
 • Uppgifter om dina beställningar 
 • Annan valfri information du uppger i samband med beställning, såsom uppgifter om ditt hushåll 
 • Teknisk data, såsom IP-adress
 • Aggregerad data om varaktighet samt besöksmönster på vår Webbplats
 • Profilinformation från sociala medier samt besökshistorik på andra webbplatser och appar om du samtycker till det 

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att behandla personuppgifter för följande syften med nedan angivna lagliga grunder. 

 • Tillhandahållande av Tjänsterna
 • Tillhandahållande och support av användarkonto
 • Kundtjänst och kommunikation
 • Betalning och fakturering
 • Utskick av nyhetsbrev över epost
 • Genomförande av marknadsundersökningar och kundrecensioner 
 • Marknadsföring på andra webbplatser och appar
 • Analys av hur vår Webbplats används

LAGLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Uppfyllande av avtal

De personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra beställningar, tillhandahålla ditt användarkonto och erbjuda kundtjänst behandlar vi för att kunna tillhandahålla våra Tjänster i enlighet med våra Allmänna villkor. Sådana uppgifter är exempelvis kontaktuppgifter, adressuppgifter och annan information du uppger när du kontaktar oss. 

Intresseavvägning

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning, som innebär att vi har ett berättigat intresse för behandling av dina personuppgifter som inte överväger dina rättigheter och friheter. Vi skickar exempelvis nyhetsbrev baserat på vårt berättigade intresse att hålla dig som kund uppdaterad om erbjudanden. Vi kan även utföra marknads- och kundanalyser samt be dig att lämna en kundrecension baserat på vårt berättigade intresse att förbättra och utveckla våra Tjänster. Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom länken i varje nyhetsbrev samt välja att inte delta i kundundersökningar. 

Rättslig förpliktelse

I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Till exempel måste vi behandla vissa uppgifter om ditt köp för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Samtycke

Vissa uppgifter behandlar vi enbart om du samtycker till det. Exempelvis kan vi baserat på samtycke samla aggregerad information genom kakor om hur du använder vår Webbplats, profilinformation från sociala medier, samt information om din aktivitet på andra webbplatser och appar för att skapa anpassade publiker för vår marknadsföring, visa riktade annonser och för att följa våra marknadsföringskampanjers räckvidd. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra inställningar för kakor på vår webbplats. 

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DEM

Vår Webbplats använder cookie och andra liknande teknologier (härefter ”cookies”). Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och samlar viss data om din enhet, såsom IP adress och hur du använder Webbplatsen. Cookies raderas automatiskt när cookien når sitt utgångsdatum, normalt sett inom en månad. 

Vissa cookies är nödvändiga för att vår Webbplats ska fungera och placeras på din enhet baserat på vårt berättigade intresse att tillhandahålla en fungerande och säker Webbplats. Andra cookies, såsom de som används för marknadsföring och analys lagras på din enhet enbart om du samtycker till dessa i samband med att du besöker Webbplatsen. Mer om cookies hittar du i vår cookiepolicy.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. I regel sparar vi uppgifter om kunder i högst 24 månader från att du senast genomfört en beställning eller på annat sätt integrerat med oss. 

Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Exempelvis måste vi spara uppgifter för bokföring i minst sju år enligt bokföringslagen. 

IVEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter behandlas av våra anställda och konsulter som behöver tillgång till uppgifterna för att fullgöra sitt arbete. Förutom våra anställda och konsulter, använder vi tjänster från vissa tredje parter för att tillhandahålla, förbättra och marknadsföra våra Tjänster. 

Vi använder tredje parter för exempelvis tillhandahållande av kommunikationstjänster, vår Webbplats och datalagring. Vi använder även tjänster från Google och Facebook för att analysera hur vår Webbplats används samt för att visa riktade annonser och följa upp våra marknadsföringskampanjer om du samtycker till användningen. För att tillhandahålla tjänsterna, kan dessa tredje parter beredas tillgång till dina personuppgifter. Vi delar enbart personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra den aktuella tjänsten. 

Vi kan även behöva lämna nödvändig information till myndigheter, om det krävs enligt lag. I samband med förvärv eller avyttring av hela eller delar av vår verksamhet kommer dina personuppgifter att delas eller överlåtas till den förvärvande eller sammanslagna enheten. Dina personuppgifter kommer fortsätta behandlas i enlighet med denna policy. 

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt till följande åtgärder avseende dina personuppgifter: 

 • Du kan begära att vi förser dig med information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar. 
 • Du kan begära korrigering av felaktiga personuppgifter.
 • Du kan under vissa omständigheter begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas.
 • Du kan motsätta dig behandling av personuppgifter du anser vara felaktig. 
 • Du kan begära att vi överför dina personuppgifter till dig eller någon annan.

Notera att det kan finnas hinder för oss att radera vissa personuppgifter, såsom personuppgifter som vi är skyldiga att bevara enligt lag. 

Om du har frågor eller synpunkter avseende vår hantering av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss. Du har även alltid rätt att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se), som är ansvarig tillsynsmyndighet fördataskyddsfrågor. 

HUR LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter såsom behörighetsbegränsning, kryptering och pseudonymisering. Endast medarbetare med rätt behörighet får tillgång till personuppgifter och vi bevarar datorer och servrar som används i vår verksamhet för att lagra personligt identifierbar information i en säker miljö. 

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid överföring av personuppgifter till ett land utanför EES vidtar vi lämpliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifterna behandlas enligt motsvarande skyddsnivå som inom EES. Sådana åtgärder innefattar bland annat ingående av EU-kommissionens modellklausuler för det fall att mottagarlandets dataskyddsregelverk inte har erkänts säkerställa adekvat skyddsnivå för personuppgiftsbehandling. 

PERSONUPPGIFTSBIDTRÄDE

För att uppfylla ändamålen med vår personuppgiftsbehandling anlitas tjänste- och systemleverantörer av IT, webbplats, marknadsföringstjänster (t.ex. marketing automation- och optimeringsverktyg och tjänster för marknadsföringsutskick), CRM-system, bevaknings- och prospekteringsverktyg samt försäljningssystem, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag (personuppgiftsbiträden). Våra personuppgiftsbiträden får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och är även skyldiga enligt lag att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna.

ÄNDRINGAR

Vi kan komma att ensidigt ändra denna Integritetspolicy. Vid väsentliga ändringar kommer du att meddelas om de uppdaterade villkoren på hemsidan eller över e-post innan ändringen träder i kraft. Vid var tid gällande integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats under fliken ”Integritetspolicy”. 

KONTAKTUPPGIFTER 

Zimple As That AB
Org. 559367-0945
hello@zimpelt.se

Cookiepolicy

DITT SAMTYCKE BEHÖVS

På våra webbplatser använder vi cookies (kakor) och andra liknande tekniker. Du kan själv välja om du vill tillåta att våra webbplatser placerar cookies på din dator eller inte. Du kan ändra dina val när som helst.

Du väljer själv om du vill godkänna cookies på din enhet eller inte. Ditt samtycke krävs för användning av cookies, men inte för sådana cookies som är nödvändiga för att möjliggöra den tjänst som du som användare själv har begärt.

Om du inte godkänner vår användning av cookies, eller om du tidigare godkänt vår användning och har ändrat dig, kan du när som helst återvända till dina cookieinställningar och ändra dina val. Det gör du genom att klicka på cookieknappen. Du kan också behöva ändra inställningarna i din webbläsare och manuellt radera cookies för att rensa din enhet från tidigare placerade cookies.

VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en liten textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas i din webbläsare. När vi hänvisar till cookies (”cookies”) i den här policyn omfattas även andra liknande tekniker och verktyg som hämtar och lagrar information i din webbläsare, samt i vissa fall skickar sådan information vidare till tredje part, på ett sätt som liknar cookies. Som exempel kan nämnas pixlar, local storage, session storage och fingerprinting.

Webbplatserna kommer att ”komma ihåg” och ”känna igen” dig. Det kan ske genom att cookies placeras på tre olika sätt: 

 • Sessionen ut, dvs. tills dess att du stänger fönstret i din webbläsare.
 • Tidsbegränsat, dvs. cookien har en på förhand bestämd livslängd. Tiden kan variera mellan olika cookies.
 • Tills vidare, dvs. informationen ligger kvar tills du själv väljer att ta bort den. Detta gäller för local storage.

Du kan alltid gå in i din webbläsare och själv radera redan placerade cookies.

TREDJEPARTCOOKIES

Vi använder tredjepartscookies på våra webbplatser. Tredjepartscookies placeras av någon annan än den som ansvarar för webbplatsen, i det här fallet alltså av ett annat företag än oss.

Vi använder oss av externa plattformar för att kommunicera digitalt, dessa innefattar bland annat Facebook, Google Marketing Platform och Google Ads. etc. Plattformarna använder sig av både första- och tredjepartscookies samt liknande tekniker för att annonsera och följa upp resultatet av annonseringen.

En tredjepartscookie kan användas av flera webbplatser för att förstå och följa hur du surfar mellan olika webbplatser. Vi får information från dessa cookies men informationen kan också användas för andra syften som bestäms av tredje part. Tredjepartscookies som finns på vår webbplats omfattas av respektive tredjeparts integritetspolicy. Läs gärna dessa för att förstå vilka övriga syften informationen kan användas till.

För information om vilka tredjepartscookies som används på våra webbplatser, se vår Cookietabell. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter i samband med överföring till tredje part, läs vår Integritetspolicy.

COOKIES PÅ VÅRA WEBBPLATSER

För att du ska få bättre kontroll över vilka cookies som används på webbplatserna, och därmed lättare kunna bestämma hur cookies ska få användas när du besöker våra webbplatser, har vi identifierat 4 olika kategorier av cookies. Dessa kategorier är avgränsade utifrån de ändamål för vilka cookies används.

I vår Cookietabell kan du också se vilken kategori som respektive cookie tillhör, för vilka syften den används och under hur lång tid den är aktiv. Vi har identifierat följande tre kategorier av cookies. I samtliga kategorier förekommer cookies som innebär att data delas med tredje part.

Nödvändiga (Essential)

Dessa cookies är väsentliga så att du kan använda webbplatsen och använda dess funktioner. De kan inte stängas av. De ställs in som svar på förfrågningar från dig, som att ställa in dina sekretesspreferenser, logga in eller fylla i formulär.

Analys (Analytics)

Dessa cookies ger oss information om hur våra webbplatser används och ger oss möjlighet att förbättra användarupplevelsen. Här finns också funktioner som gör att vi kommer ihåg dina inställningar, såsom språkval, adresser osv.

Prestanda & Funktion (Performance & Functionality)

Dessa cookies används för att förbättra prestanda och funktionalitet på våra webbplatser men är inte nödvändiga för deras användning. Men utan dessa kakor kan vissa funktioner som videor bli otillgängliga.

Marknadsföring (Marketing)

Dessa cookies hjälper oss och våra samarbetspartners att visa personanpassade och relevanta annonser baserade på ditt surfbeteende hos oss, även när du senare besöker andra webbplatser. Cookies i kategorin används för riktad marknadsföring och profilering, oavsett vilken eller vilka enheter du har använt. Information som samlas in för dessa ändamål kan även kombineras med kund- och trafikdata vi har om dig, om du lämnat ditt samtycke till att vi får använda din trafikdata för marknadsföring och inte invänt mot användningen av din kunddata i marknadsföringssyfte.

COOKIEINSTÄLLNINGAR

Vi sparar dina val under 12 månader. Därefter kommer vi att fråga dig igen. Notera att vissa cookies har en livslängd som överstiger dessa 12 månader. Du kan därför behöva ändra inställningarna i din webbläsare och manuellt radera alla cookies.

Mer information om hur man stänger av cookies finns i instruktionerna till din webbläsare.

DO NOT TRACK-SIGNALER

Om du har valt att slå på funktionen Do Not Track i din webbläsare så kommer vi inte automatiskt att placera cookies för marknadsföring på din enhet. Övriga val gör du i dina cookieinställningar.

OM DU BLOCKERAR VÅRA COOKIES

Väljer du att inte godkänna vår användning av cookies kan våra webbplatsers funktionalitet och prestanda komma att försämras eftersom vissa funktioner är beroende av cookies. En blockering av cookies kan därför medföra att webbplatsernas tjänster inte fungerar som de ska. 

ÖVRIGT

 • Vår cookiepolicy kan komma att ändras i framtiden.
 • Mer information om cookies hittar du hos Post- och telestyrelsen,

DU ÄR TRYGG HOS OSS

Vill du läsa mer om dina rättigheter och hur vi skyddar din integritet, gå till vår integritetspolicy. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Vår cookiepolicy kan komma att ändras i framtiden.

COOKIETABELL

Öppna Cookieinställningarna för att ta del av vår cookietabell. 

Vi hjälper er att skapa en mer hälsosam och trivsam arbetsmiljö för era medarbetare. Minimera sjukskrivningarna och få en mer produktiv personalstyrka genom ett välstädat kontor.